Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg in de thuissituatie

535d8b7b841e1
58947b2249ce9

Terminale zorg voor patiënten en hun naasten.


 

Welkom op onze website

Onze vrijwilligers bieden ondersteuning aan terminale patiënten en hun naasten. Deze ondersteuning maakt het mogelijk dat de patiënt de keuze heeft om de laatste fase thuis in de eigen vertrouwde omgeving door te kunnen brengen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat meer dan 70 procent van de zieken die terminaal zijn er de voorkeur aan geven om thuis te kunnen sterven. Ondanks de aanwezigheid van professionele thuiszorg is het 24 uur per dag bieden van zorg en aandacht vaak een zware opgave voor familie en andere naasten. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Op deze website vindt u informatie over de Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen en kunt u eenvoudig contact met ons maken of een aanvraag doen voor ondersteuning. Heeft u vragen, wilt u een presentatie over onze dienstverlening of wilt u ook vrijwilliger worden? Laat het ons weten.

Ons verzorgingsgebied behelst de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In de kernen Abcoude, Breukelen, Loenen, Maarssen, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis hebben wij vrijwilligers paraat die ook in de omliggende gebieden zorg bieden.


Laatste nieuws


Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018 VAN STICHTING

VRIJWILLIGERSZORG THUIS STERVEN VECHT & VENEN

 

De organisatie

Stichting VTS V&V is bij voortduring bezig zich in haar werkgebied -gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen- te profileren en breder bekend te maken. Daartoe heeft zij o.a. contact gezocht met het Johannes Hospitium in Wilnis. Doel: tot samenwerking te komen teneinde een breed vraaggericht aanbod in terminale zorg/ondersteuning te kunnen realiseren. Vooralsnog lijkt de visie op terminale begeleiding in de thuissituatie van onze stichting, i.e. vraaggericht: wat vraagt de cliënt/patiënt van ons, ver verwijderd van die van de terminale begeleiding in het hospice, i.e. aanbodgericht: wat hebben wij de cliënt/patiënt te bieden. De contacten worden niettemin voortgezet.  

 

De vrijwilligers

Onverminderd trots is de stichting op haar vrijwilligers. Al vele jaren staan zij klaar om in de thuissituatie, en sinds dit jaar ook in zorgcentra, hulp en ondersteuning te bieden aan terminale patiënten en hun naasten. De vrijwilligers zijn allen goed geschoold en ervaren. In het kader van hun deskundigheid geeft de stichting veel aandacht aan (bij)scholing. De stichting blijft gefocust op uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Zodat de aanvragen om hulp/ondersteuning over meer vrijwilligers gespreid kunnen worden.

 

Coördinatoren

Ieder werkgebied heeft zijn eigen coördinator. Zij werken nauw met elkaar samen en vervangen elkaar als dat nodig is, bv. tijdens vakanties.

 

Communicatie en PR

Speerpunt van de doelstellingen was doorgaan met het vergroten van de VTS- naamsbekendheid door publiciteit, netwerken en contacten met verwijzers. In 2017 werd ten behoeve daarvan een zgn. verwijskaart gemaakt, die ook in 2018 ruim is verspreid. Deze kaart is gedistribueerd onder alle potentiële verwijzers: huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, transferafdelingen van ziekenhuizen en andere sociaal werkenden in de regio. In 2018 is de stichting “op social media gegaan”. Gelukkigerwijs werd een deskundige op dat gebied gevonden. De website is geup-dated, de stichting is actief op Facebook en op Twitter.

Door het jaar heen werd deelgenomen aan diverse evenementen en bijeenkomsten in de regio (zie hierna bij de activiteiten).

 

Het bestuur

Het bestuur bestond uit vier bestuursleden en een vacature (voorzitter, penningmeester, 2 bestuursleden, vacature secretaris). De bestuursfunctie van secretaris is nog steeds vacant, maar de administratie wordt totdat de vacature is ingevuld waargenomen door de voormalig  secretaris.

 

Financieel

Hiervoor zij verwezen naar het financieel jaarverslag. Stichting VTS verkrijgt haar middelen uit subsidies van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport). De subsidie van ieder jaar wordt gebaseerd op het aantal inzetten in de voorafgaande drie jaren. Na 2017 waarin het aantal inzetten achterbleef bij de raming, is in de loop van 2018 het aantal inzetten toegenomen. Maar vanwege voornoemde subsidiëringsregeling -voorgaande drie jaren- wordt 2018 opnieuw negatief afgesloten.

 

Vrienden van de Stichting

Ook in 2018 schiet de Stichting “Vrienden van” de Stichting VTS V&V gelukkig financieel te hulp. De Stichting “Vrienden van Thuis Sterven” verkrijgt haar middelen uit donaties, giften en soms sponsoring. De subsidies van VTS V&V in 2018 wogen (nog) niet op tegen de uitgaven. Vandaar dat wederom Stichting “Vrienden van” bijsprong in het exploitatietekort.

 

 

Overzicht hulpvragen 2018 Vecht & Venen

De Ronde Venen/Loenen/Vreeland/Nigtevecht

31 aanvragen -> 21 inzetten

Stichtse Vecht

21 aanvragen -> 17 inzetten

Totaal 52 aanvragen -> 38 inzetten

 

Vrijwilligers

Abcoude/Loenen: 1-1-2018  8  en 31-12-2018   5

De Ronde Venen: 1-1-2018 11 en 31-12-2018   9

Breukelen: 1-1-2018  3  en 31-12-2018   3

Maarssen: 1-1-2018  8  en 31-12-2018   9

 

 

Totaal aantal vrijwilligersop 01-01-2018: 30

                           op 31-12-2018: 26

 

 

 

 

Bestuur VTS V&V maart 2019