Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven Vecht & Venen, hierna te noemen VTS V&V, gevestigd te Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VTS V&V respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Contactgegevens: VTS V&V, Postbus 349, 3640 AH Mijdrecht. stichting@thuissterven.info.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VTS V&V verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (geanonimiseerd door Google)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of bij huisbezoek
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De door u gebruikte internetbrowser en apparaat type

Communicatie

Wanneer u e-mail naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. E-mails worden opgeslagen op de beveiligde en versleutelde server van Lab 35 / Aalsmeer.nu met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Lab 35 / Aalsmeer.nu zal  deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@thuissterven.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VTS V&V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

VTS V&V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbaar reclamemateriaal. Dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, ook dit doen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
 • Om diensten bij u te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
 • VTS V&V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VTS V&V neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Lekker Communicatie tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VTS V&V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van VTS V&V uit gerechtvaardigd belang, indien wij uw e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via het Contactformulier van deze website. U geeft onderaan dit formulier expliciet toestemming voor de opslag en verwerking van door u verstrekte persoonsgegevens.
 • Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van VTS V&V uit gerechtvaardigd belang, indien wij uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer in combinatie met eventueel aanvullende persoonsgegevens hebben verkregen tijdens een persoonlijk gesprek met u of uw vertegenwoordiger(s).

Delen van persoonsgegevens met derden

VTS V&V verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VTS V&V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van VTS V&V gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VTS V&V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@thuissterven.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek. VTS V&V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VTS V&V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via stichting@thuissterven.info